De vergrijzingstsunami

De cijfers op een rij

Met de stijgende levensverwachtingen worden steeds meer mensen oud en zeer oud. Met andere woorden: de bevolking vergrijst. Ouderen zullen dus een groter en belangrijker deel gaan uitmaken van onze samenleving. Bovendien komt er een nieuwe generatie senioren aan die op een andere manier in het leven staat en andere verwachtingen koestert dan de huidige generatie senioren. Ook dat brengt nieuwe kansen en uitdagingen met zich mee.

Maar eerst enkele interessante cijfers op een rij:

+100%

Groei aantal 60-plussers: +100%

Het aantal 60-plussers in België verdubbelde in een tijdspanne van 65 jaar: van 1.465.058 60-plussers in 1955 naar 2.928.217 60-plussers in 2020 (FOD Economie).

4mln

60-plussers in 2050: 4.000.000

In 2050 zijn 4 miljoen Belgen ouder dan 60 jaar, waarvan 1,25 miljoen ouder dan 80 jaar (FOD Economie).

87

Levensverwachting in 2050: 87

De gemiddelde levensverwachting steeg van ongeveer 67 jaar in 1955 tot 81,8 jaar in 2019. In 2050 zal deze gestegen zijn tot bijna 87 jaar (FOD Economie).

9x

Vergrijzing binnen vergrijzing

Er is sprake van vergrijzing binnen vergrijzing: het aantal 60-plussers in 2050 zal verdrievoudigen ten opzichte van 1955, het aantal 80-plussers zelfs vernegenvoudigen.

91

Stijging niet-actieven

In 2050 zullen er veel meer niet-actieven zijn dan nu. Per 100 actieven stijgt het aantal niet-actieven in Vlaanderen van 66 naar 91, in Wallonië van 69 naar 88 en in Brussel van 65 naar 73. Deze spectaculaire stijging dient vooral toegeschreven te worden aan de vergrijzing.

1 op 2

1 op 2

In 2060 zal België één gepensioneerde per twee werkenden tellen
(FOD Sociale Zekerheid).

De (dubbele) vergrijzing heeft ook implicaties voor de manier waarop ouderen gaan wonen en leven. We moeten anders gaan wonen met aandacht voor specifieke zorgbehoeften mét een betaalbaar zorgaanbod, want:

Thuis blijven wonen

Ouderen met een lichte zorgvraag zullen op termijn niet meer in aanmerking komen voor een verblijf in een zorginstelling. De komende jaren zullen ook mensen met een zwaardere zorgvraag thuis moeten blijven wonen.

87

Gemiddelde leeftijd rusthuisbewoner

De gemiddelde leeftijd van de rusthuisbewoners bedraagt momenteel 87 jaar. In vergelijking met 2008 is de gemiddelde leeftijd met 2 jaar toegenomen.

81%

81% bewoners zorgbehoevend

Er is steeds meer focus op zware zorgprofielen. 81% van de bewoners van een woonzorgcentrum had in 2018 een zwaar zorgprofiel. In 2008 lag het aandeel bewoners met een zwaar zorgprofiel lager. Toen bedroeg hun aandeel iets minder dan 70% (IMA).

+50%

Toename aantal woongelegenheden

In 2050 zullen er 205.026 woongelegenheden in woonzorgcentra nodig zijn. Dit is een stijging van meer dan 50% ten opzichte van het huidige aanbod (FOD Economie).