Eerste steenlegging Woonzorgcentrum op Houtpark

De plannen voor de herontwikkeling van de mijnsite van Beringen krijgen een definitieve vorm. Na een heroriëntatie in 2013 werd een aangepast masterplan voor het project be-MINE uitgetekend. Met de eerste steenlegging van het Woonzorgcentrum wordt vandaag de start gegeven voor het residentieel woonproject op het voormalige houtpark van de mijn.

De mijnsite van Beringen is met zijn 100.000 m² aan bestaand gebouwenpatrimonium de grootste industriële erfgoedsite in Vlaanderen en uniek in Europa. Gelegen in het kleinstedelijk gebied van de 3de grootste stad van Limburg en aan de voet van 2 terrils, wordt de site herbestemd als een toeristisch-recreatief project met stedelijke functies als wonen, werken en winkelen.

De partners binnen de projectvennootschap be-MINE waren er zich van bewust dat de uitvoering van het project ondanks het kader dat onder vorm van een Publiek Private Samenwerking was geschapen geen voor de hand liggende opdracht ging worden. Het verenigen van hedendaagse invullingen met respect voor het erfgoed en rekening houdend met de toegankelijkheid en mobiliteit maakten dat er compromissen dienden gesloten te worden. Het project werd dan ook in nauw overleg met alle betrokken actoren (stad Beringen, Onroerend Erfgoed, Unizo, …) in 2013 tegen het licht gehouden. In het kader van het SALK (Strategisch Actieplan Limburg in het Kwadraat) werd be-MINE erkend als één van de Limburgse projecten in uitvoering dat verder ondersteund diende te worden en waarvan de uitvoering binnen de geplande termijn verzekerd diende te worden. Het project speelt immers in op de ontwikkeling van de vrijetijdseconomie, de valorisatie van het mijnpatrimonium, en het creëren van tewerkstelling.

Vandaag zijn concrete stappen gezet in de realisatie van een aantal deelprojecten waarvan er al een aantal op de site zichtbaar zijn.
Het voormalige houtpark van de mijn heeft inmiddels een metamorfose ondergaan met de aanleg van de wegenis, fietspaden en infrastructuur waardoor het residentiële woonproject ontsloten is. Op het centrale sporenpark, verwijzend naar de geïntegreerde sporenbundels, heeft men een uniek zicht op de omliggende terrils en het bestaand erfgoed. Het zal een ontmoetingsplek worden van zowel de nieuwe functies van wonen en recreatie, als de link vormen naar de omliggende tuinwijk.

Met de eerste steenlegging van het woonzorgcentrum “Residentie Sporenpark”, is een nieuw bouwproject opgestart. Aedifica, een beursgenoteerde vastgoedbevak gespecialiseerd in de huisvesting van senioren, treedt op als bouwheer en Senior Living Group, een kwaliteitsvolle speler in de ouderenzorg, zal het woonzorgcentrum uitbaten. Het centrum heeft een capaciteit van 110 woongelegenheden aangevuld met 17 assistentiewoningen. De opening is voorzien in het voorjaar van 2015.

Lees verder op LRM.be >